نوسازی ۱۰۴ هزار واحد بافت فرسوده در ۲ سال اخیر
نوسازی ۱۰۴ هزار واحد بافت فرسوده در ۲ سال اخیر


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4281557/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B1%DB%B0%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1