نیاز به طرح متناسب با وضعیت هر استان در طرح نهضت ملی مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران:

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: در طرح نهضت ملی مسکن، هر استان باید متناسب با وضعیت خود وارد عمل شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3727690/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86