هزینه اجاره خانه در روزهای سرد زمستان تهرانروزنامه دنیای اقتصاد جدول قیمت اجاره مسکن در نقاط مختلف تهران را منتشر کرده است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1716444/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86