هزینه رهن و اجاره آپارتمان در دو منطقه 4و5 تهرانروزنامه دنیای اقتصاد هزینه رهن و اجاره آپارتمان در مناطق 4و5 را منتشر کرده است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1703453/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%87%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-4%D9%885-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86