هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای مناطق شمالی کشور
به گزارش سازمان هواشناسی با استقرار سامانه بارشی در مناطق شمالی کشور، تا پایان هفته در این مناطق بارندگی خواهیم داشت.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/6114672/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1