والدینی که چهارقلو دارند زمین یا مسکن رایگان می‌گیرندمطابق بند «ح» تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که مربوط به مسکن و حمل و نقل است به منظور حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های صاحب فرزندان چهارقلو و بیشتر اختصاص دهد.

هم‌چنین پیش از این در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دولت به خانوارهایی که فرزند سوم و بیشتر آنها پس از تصویب این قانون به دنیا بیاید زمین ۲۰۰ متری با نرخ دولتی واگذار می‌کند. آیین‌نامه این طرح، شهریورماه امسال به تصویب هیات وزیران رسید.

بیشتر بخوانید:

۴۶۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1717985/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF