وام کم بهره ساخت مسکن روستایی درکدام استان ها پرداخت می شود؟اکنون ۱۹۰ هزار و ۳۴۷ واحد مسکن روستایی در حال ساخت داریم که وام ۲۰۰ میلیون تومانی را دریافت نکرده‌اند.بر اساس قانون ۱۳ درصد مبلغ سود این وام به صورت یارانه توسط دولت پرداخت می‌شود.پرداخت تسهیلات به ساکنان شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر نیز تایید شده است.

بیشتر بخوانید:

۲۲۰ ۴۶


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1694263/%D9%88%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF