واگذاری بیش از ۷۰۰۰ مسکن و زمین به مردم قممراسم واگذاری بیش از ۷۰۰۰ مسکن و زمین به مردم قم با حضور رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در جریان سفر دور دوم دولت به استان قم، مراسم واگذاری ۳۷۴۸ واحد مسکونی و ۳۵۰۸  قطعه زمین طرح نهضت ملی مسکن در قم برگزار شد.

در این مراسم رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی و معاون اجرایی رئیس جمهور حضور داشتند. 

در این مراسم، کلید مسکن های آماده شده و قرارداد زمین های واگذار شده به تعدادی از مردم واگذار شد. 

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403022014279/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%82%D9%85