واگذاری زمین برای تشویق به مهاجرت معکوس به روستا‌ها


آقای جودی گفت: واجدان شرایط می‌توانند از تسهیلات ساخت مسکن هم استفاده کنند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4016529/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7