­واگذاری ۱۳ هزار و ۴۴۰ مترمربع زمین جهت ساخت نهضت ملی مسکن شهر شهباز

برای اولین بار در دولت مردمی انجام شد؛

مدیر کل راه وشهر سازی استان مرکزی از واگذاری ۱۳هزار و ۴۴۰ متر مربع زمین جهت احداث طرح نهضت ملی مسکن به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3763489/%C2%AD%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B4%DB%B4%DB%B0-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2