واگذاری ۲۵۰۰ قطعه زمین به مشمولان قانون جوانی جمعیت در استان تهران ـ امروز


همزمان با هفته وحدت 2500 قطعه زمین امروز در قالب طرح جوانی جمعیت در شهرهاي استان تهران شامل : رباط کریم ؛ فیروزکوه ؛ پاکدشت ؛ دماوند و پرند واگذار می شود .


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3997790/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2