واگذاری ۴۰۰ هزار قطعه زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن


وزیر راه و شهرسازی گفت: ۴۰۰ هزار قطعه زمین در شهر‌ها در قالب طرح نهضت ملی مسکن واگذار شده است و تا پایان سال ۵۰۰ هزار قطعه زمین هم در روستا‌ها واگذار می‌شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3998780/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86