واگذاری 4610 هکتار از زمین‌های مازاد دولتی به طرح نهضت ملی مسکن

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد: میزان زمین های مازاد دولتی که به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص داده شده به 4610 هکتار رسیده است. این میزان تا پیش از 10 مرداد کمتر از 500 هکتار بود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3802887/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-4610-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86