ورود ۵۵۸ دستگاه ناوگان جدید به شبکه ریلیبا حضور مدیرعامل راه آهن، ۵۵۸ دستگاه شامل انواع ناوگان ریلی نو و بازسازی شده به ارزش ۳۶۲۷ میلیارد تومان، وارد شبکه ریلی کشور شد.

به گزارش ایسنا در این مرحله مجموع ناوگان جدید توسعه یافته ۵۵۸ دستگاه  است که این تعداد شامل ۵۱۶ واگن باری نو، ۱۲ دستگاه لکوموتیو نو، ۵ دستگاه لکوموتیو بازسازی شده، ۸ واگن مسافری نو و۱۷ واگن مسافری بازسازی شده است. این تعداد ناوگان صد در صد در شرکت های داخلی تولید شده است.

هادی یارجی – مدیرکل نیروی کششی راه آهن جمهوری اسلامی ایران – در  مراسم رونمایی از ۵۵۸ دستگاه ناوگان اظهار کرد:در طول دولت سیزدهم یعنی از شهریور ۱۴۰۰تاکنون ۹۳ لوکوموتیو در حوزه تولید و بازسازی وارد شبکه ریلی شده است.

وی افزود: افتتاح امروز مربوط به بازه شش ماه گذشته است و ۱۷ لوکوموتیو امروز  وارد شبکه شده است که ۱۲ لوکوموتیو آن نو و ۵ لوکوموتیو بازسازی شده است.

در ادامه این مراسم خان آبادی – مدیرکل دفتر مهندسی و نظارت ناوگان شرکت راه آهن -اظهار کرد: امروز ۵۵۸ دستگاه ناوگان رونمایی شد که شامل  ۵۱۶ دستگاه باری و ۲۵دستگاه مسافری است. در میان این ۵۱۶ دستگاه واگن باری انواع واگن های مختلف حمل مواد معدنی، حمل غلات، حمل محصولات باری و کانتینر وجود دارد.

وی اضافه کرد: در حوزه مسافری ۲۵دستگاه افتتاح شد که ۸ دستگاه واگن نو و ۵ ستاره و ۱۷ دستگاه نیز واگن بازسازی شده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403040603689/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B5%DB%B5%DB%B8-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C