وزیر کشاورزی :تولید ۱۰ برابری برخی محصولات با ظرفیت آبی و خاکی کشور

ساداتی نژاد گفت : فاصله کشاورزان پیشرو با متوسط تولید کشور ۱۰ برابر است و ما در تولید برخی از محصولات می توانیم رکوردهای تولید را بهبود ببخشیم.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3566437/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B0-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1