وضعیت بازار مسکن بحرانی‌تر شده است

رشد بی سابقه معاملات در ساختمان های قدیمی با توجه به مشکل نقدشوندگی آن در آینده، نشان می‌دهد که رشد قیمت مسکن ناشی از تورم و افزایش قیمت ارز، مسکن نوساز را نه تنها از دسترس تقاضای مصرفی که از دسترس تقاضای سرمایه ای نیز خارج کرده است، عقب ماندن توان اقتصادی خانوار در رقابت با افزایش قیمت کوچ اجباری تقاضای بازار مسکن به واحدهای مستهلک را سبب شده است.

223223


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1724601/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

هرچه حجم معاملات از ساختمان های نوساز به سوی ساختمان های فرسوده و قدیمی سوق پیدا کند، گردش نقدینگی از تولید و تولید کننده نیز دورتر خواهد شد. در شرایطی که نقد شوندگی واحدهای ساخته شده و تزریق نقدینگی به واحدهای درحال احداث از مهمترین چالش‌های تولیدکنندگان مسکن است، انحراف منابع از تولید کاهش پروانه های ساختمانی در آینده را تشدید خواهد کرد.

اما نکته آخر اینکه با توجه به اینکه برآورد متوسط قیمت مسکن در هر متر مربع از معدل واحدهای معامله شده به دست می‌آید، با توجه به تغییر فراوانی معاملات از واحدهای نوساز(گران‌تر) به سوی واحدهای مستهلک و ارزان تر، قیمت واقعی متوسط هر مترمربع در تهران بیش از ۴۸ میلیون تومان خواهد بود و می‌توان گفت قیمت مسکن در تهران بیش از ۴۷ درصد رشد داشته است لذا باید انتظار رشد به مراتب بیشتری در بازار اجاره نسبت به آمار معاملات خرید و فروش را داشته باشیم.

کارشناس بازار مسکن

بررسی معاملات مسکن تهران در آذرماه ۱۴۰۱ نشان می دهد که حجم معاملات ۴درصد نسبت به آذر ۱۴۰۰ رشد داشته است اما بررسی دقیق تر نشان می‌دهد که سنگینی معاملات به سوی ساختمان های قدیمی تر و ارزان تر سوق پیدا کرده است.

سهم واحدهای کمتر از ۱۰ سال ساخت در معاملات از ۵۴ درصد در آذر۱۴۰۰ به کمتر از ۴۶ درصد در آذر۱۴۰۱ رسیده است. همچنین تعداد معاملات واحدهای بالای۲۰ سال ساخت بیش از ۵۸ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. تغییر مسیر بازار مسکن از سوی واحدهای نوساز به سوی واحدهای قدیمی و مستهلک از چند زاویه قابل توجه است: