وظیفه همه نهاد‌هاحمایت از طرح جهش ملی مسکن است


وظیفه همه نهاد‌ها و افراد جامعه این است که از طرح جهش ملی مسکن حمایت کنند و بانک‌ها هم از آن مستثنی نیستند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4042843/%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA