وعده‌های دولت‌ها برای تکمیل مسکن مهر

مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید ضمن عذرخواهی از متقاضیان واحدهای ناتمام مسکن مهر گفت: واحدهای باقیمانده در شهرهای جدید تا پایان شهریور تحویل متقاضیان می شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3801164/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1