ویدیو / افتتاح پروژه بزرگ افزایش ظرفیت پالایشی کشور


ویدیو / افتتاح پروژه بزرگ افزایش ظرفیت پالایشی کشور

روز جمعه پروژه بزرگ نوسازی و تثبیت پالایشگاه آبادان توسط رئیس جمهور افتتاح می‌شود که روزانه ٢١٠ هزار بشکه به ظرفیت پالایشی کشور اضافه میکند.

                                         


منبع: https://www.isna.ir/news/1401122417775/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1