پایان نشست بی‌حاصل دستمزد/موکول شدن ادامه مذاکرات به روز یکشنبهنشست دستمزد شورای عالی کار بدون تصویب رقم دستمزد به پایان رسید و ادامه مذاکرات به روز یکشنبه ۲۸ اسفند موکول شد.

به گزارش ایسنا، نشست دستمزد شورای عالی کار پس از گذشت ساعتها مذاکره و چانه زنی فشرده به نتیجه نرسید.

در این جلسه پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی مزد مطرح شده بود که گروه کارگری مخالفت کردند و این امر موجب شد که آنان جلسه را ترک کنند اما با درخواست وزیر کار برای ادامه مذاکرات به جلسه بازگشتند.
علیرغم حضور وزرای صمت و اقتصاد در جلسه که احتمال تصویب افزایش حداقل مزد را قوت بخشیده بود اما این امر محقق نشد و جلسه شورای عالی کار بدون مصوبه ای در خصوص دستمزد به پایان رسید.

مقرر شد ادامه مذاکرات تا حصول نتیجه نهایی و تعیین دستمزد کارگران روز یکشنبه ۲۸ اسفند دنبال شود.
انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401122718872/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87