پرداخت تسهیلات ساخت به انبوه سازان تا سقف ۷۵۰ میلیون تومان


مدیرعامل بانک مسکن بر حمایت این بانک از فعالیت‌های دانش‌بنیان‌ها و ساخت و ساز‌های صنعتی تاکید کرد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3997872/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D9%81-%DB%B7%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86