پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۲ هزار و ۱۲۶ نفر در مازندران

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی مازندران گفت: تاکنون ۲ هزار و ۱۲۶ مازندرانی تسهیلات نهضت ملی مسکن را دریافت کردند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3772198/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B2%DB%B6-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی مازندران: