پرداخت ۱.۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات روستایی در بانک مسکن

عضو هیئت مدیره بانک مسکن از پرداخت هزار و ۹۴۶ میلیارد تومان تسهیلات مسکن روستایی ۱۸ ماه گذشته در اين بانك خبر داد .


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3754202/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B1%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

عضو هیئت مدیره بانک مسکن خبر داد: