پرداخت ۳۶ هزار و ۲۹۴ فقره وام ودیعه مسکن در استان تهران

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از پرداخت ۳۶ هزار و ۲۹۴ فقره وام صد میلیون تومانی اجاره (ودیعه مسکن) طی سال گذشته در این استان خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3805782/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B3%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B2%DB%B9%DB%B4-%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران