پرداخت ۷۰۰ میلیارد تومان وام ودیعه مسکن به متقاضیان

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی از پرداخت ۷۰۰ میلیارد تومان وام ودیعه مسکن به متقاضیان خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3748901/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی: