پیشرفت نهضت ملی مسکن در سیستان و بلوچستان به ۵۶ درصد رسید

دبیر شورای مسکن سیستان و بلوچستان خبر داد؛

دبیر شورای مسکن سیستان و بلوچستان از پیشرفت فیزیکی ۵۶ درصدی نهضت ملی مسکن در این استان خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3768343/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B5%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF