پیشنهاد تعیین دستمزد کارگران دو بار در سال


یک فعال حوزه کار برگزاری ماهانه جلسات شورای عالی کار را به فال نیک گرفت و گفت: برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری ایرادی ندارد که دستمزد را متناسب با شرایط روز دو بار در سال تعیین کنیم.


منبع: https://www.isna.ir/news/1401090704295/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84