پیش بینی ۱۱۶ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای صندوق ملی مسکن


مدیرعامل صندوق ملی مسکن گفت: در ۱۱ ماه گذشته از منابع صندوق ۲ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان برای پیشبرد قانون جهش تولید مسکن هزینه شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4027048/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%B1%DB%B1%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86