کدام ایرلاین بیشترین تاخیر پروازی را دارد؟

در آذر ماه ۱۴۰۱ حداقل۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازها به ترتیب در ۱۰ فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش، اهواز، اصفهان، تبریز، بندرعباس، کرمان و خلیج فارس (عسلویه)  انجام شده است. همچنین حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای داخلی به ترتیب در ۱۰ فرودگاه مهرآباد، مشهد، کیش، شیراز، اهواز، اصفهان، بندرعباس، تبریز، کرمان و خلیج فارس (عسلویه) انجام شده است. حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای بین‌المللی نیز در چهار فرودگاه مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز انجام شده است.

پروازهای تاخیردار، یک درصد افزایش یافت

متوسط زمان تاخیر پروازهای تاخیردار در آبان‌ماه ۸۱ دقیقه بود و این رقم در آذرماه هم ۸۱ دقیقه بود و در عین حال تنها آتا ایر، متوسط پروازهای تاخیردارش بیش‌تر از ۱۰۰ دقیقه (۱۰۷دقیقه) بود.

در عین حال شرکت‌های هواپیمایی قشم‌ایر، زاگرس به‌ترتیب با ۸ و ۶ درصد افزایش و شرکت‌های هواپیمایی پویا ایر، چابهار ایر، وارش به‌ترتیب با ۹، ۹ و ۵ درصد کاهش در پروازهای برنامه‌ای مسافری، بیشترین و کمترین تغییر درصد پروازهای تأخیردار را دارند به عبارت دیگر شرکت‌های هواپیمایی پویا ایر، چابهار ایر و وارش بهترین عملکرد را نسبت به ماه گذشته داشته است.

پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در آذر ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست ۱ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر ۱ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۴ درصد افزایش داشته است. همچنین پروازهای بین‌المللی فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست ۱ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر ۱ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۳ درصد افزایش داشته است.

همچنین شرکت‌های هواپیمایی آتا ایر و چابهار ایر به‌ترتیب با ۵۶ و ۴۷ درصد و شرکت‌های هواپیمایی آساجت و ماهان به‌ترتیب با ۱۰ و ۱۱ درصد در پروازهای برنامه‌ای مسافری، بیشترین و کمترین درصد تأخیرات را دارند؛ به عبارت دیگر شرکت‌های هواپیمایی آساجت و ماهان بهترین عملکرد را داشته‌اند.

به گزارش ایسنا، براساس گزارش منتشرشده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، کل پروازهای فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت این شرکت در آذر ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست هفت درصد، در اعزام و پذیرش مسافر پنج درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۱۰ درصد کاهش داشته است.

متوسط زمان تاخیر پروازهای تاخیردار از سوی شرکت‌های هواپیمایی داخلی در آذر ماه، به ۸۱ دقیقه رسیده و ۳۴ درصد پروازها را شامل می‌شود که نسبت‌به آمار ۲۹ درصدی پروازها در مهر افزایش یافته است.

افزایش اعزام و پذیرش مسافر نسبت به آبان‌ماه ۱۴۰۱

پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در آذر ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۹ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر شش درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۱۱ درصد کاهش داشته است. در عین حال پروازهای بین المللی فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در آذر ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۲۰ درصد، اعزام و پذیرش مسافر ۵ درصد افزایش و ارسال و پذیرش بار و پست ۹ درصد کاهش داشته است.

کل پروازهای فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در آذر ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته (آبان‌ماه) در نشست و برخاست ۱ درصد و در اعزام و پذیرش مسافر یک درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست سه درصد افزایش داشته است.

کدام ایرلاین بیشترین تاخیر پروازی را دارد؟

در جدول منتشرشده شرکت فرودگاه‌ها، نام ۲۰ شرکت هواپیمایی فعال آمده است که در آذر ماه سال ۱۴۰۱، مجموعا ۱۳ هزار و ۹۷۹ پرواز را انجام داده‌اند و ۴۶۸۸ پرواز با تاخیرهای بیشتر از ۳۰ دقیقه داشته‌اند و میزان تاخیر پروازهای خروجی تاخیردار، ۳۸۱ هزار و ۲۶۰ دقیقه معادل ۶۳۵۴ ساعت و ۲۶۴ روز بوده که ۳۴ درصد پروازها را شامل می‌شود و در مقایسه با آبان‌ماه ۱۴۰۱، با ۱۳ هزار و ۷۱۸ پرواز خروجی و ۴۵۶۰ پرواز خروجی تاخیردار که ۳۳ درصد پروازها را شامل می‌شد، یک درصد افزایش یافته است.  

در آذرماه سال ۱۴۰۱ مسیر مهرآباد به مشهد با تعداد ۷۵۶ پرواز، پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی بوده و مهرآباد، مشهد، کیش، شیراز، اهواز و اصفهان بیشترین نشست و برخاست داخلی را داشتند و بیشترین مسافر نیز در همین مسیر بوده، همچنین مسیر نجف به مشهد با تعداد ۱۲۷ پرواز، پرترددترین مسیر در پروازهای بین‌المللی بوده و و بیشترین نشست و برخاست پروازهای بین‌المللی در فرودگاه‌های مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، لارستان و بندرعباس انجام شده و بیشترین مسافر نیز در همین مسیر بوده است.

همچنین پروازهای داخلی ۹۴ درصد از کل نشست و برخاست پروازهای مسافری را اختصاص داده‌اند که حدود ۹۴ درصد اعزام و پذیرش مسافر و ۸۷ درصد ارسال و پذیرش بار و پست را شامل می‌شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401110201016/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

همچنین در ۲۴ ساعت شبانه روز، اوج پروازها ساعت هشت صبح و در روزهای هفته، اوج پروازها در روزهای شنبه و چهارشنبه بوده است.