گامی برای مبارزه با احتکار زمین‌های دولتی

در حالی که برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به ۴۰ هزار هکتار زمین دولتی نیاز است، یک و نیم میلیون هکتار زمین در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارد.

آقای مالکی گفت ارسال این اطلاعات به منظور ثبت در سامانه سادا انجام شده است. به گفته مالکی برای نهضت ملی مسکن به حدود ۴۰ هزار هکتار زمین دولتی نیاز است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3782739/%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن از ارسال اطلاعات همه زمین‌های این سازمان به وزارت اقتصاد خبر داد.