گردهمایی کشور‌های عضو سازمان بین المللی استاندارد برای رفع بحران‌ها

وی با اشاره به چالش‌های زیست محیطی در جهان از جمله تغییرات آب و هوایی، سیل اخیر در پاکستان و چین، خواستار همکاری بین المللی برای مقابله با آن شد.

این رویداد بین المللی در امارات متحده عربی از امروز آغاز و تا جمعه اول مهر ادامه دارد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3580495/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7

رییس ایزو، روح همکاری موجود در ایزو و خانواده استاندارد را تمرکز بر همکاری دانست و اظهار داشت: دستیابی به عدم انتشار گاز کربن بزرگترین چالشی است که سیاره ما را تهدید می‌کند که رفع آن نیازمند همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی، است.

سرجیو موجیکا، دبیرکل ایزو نیز در ادامه، انتشار گاز‌های کربن، رشد جوامع سالمند، کمبود آب و … را به عنوان بزرگترین چالش‌های جهان برشمرد و گفت: با استفاده از تجربیات یکدیگر، این چالش‌ها را بررسی و برای رفع آن برنامه‌هایی پیش بینی می‌کنیم.

عمر السویدی، معاون وزیر صنعت و فناوری‌های پیشرفته امارات متحده عربی در ابتدای مراسم به نمایندگی مجلس کشور میزبان به شرکت کنندگان خیرمقدم گفت.

مجمع عمومی ایزو، امروز در امارات متحده عربی و با حضور کشور‌های عضو سازمان بین المللی استاندارد (ایزو) رسماً آغاز به کار کرد.

دکتر مهدی اسلام پناه، معاون رییس جمهور و رییس سازمان ملی استاندارد ایران، ریاست هیات ایرانی حاضر در مجمع عمومی ایزو را عهده دار است.

گردهمایی کشور‌های عضو سازمان بین المللی استاندارد برای رفع بحران‌هابه گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فراکه، رئیس سازمان بین المللی استاندارد در مراسم افتتاحیه، از مقامات کشور امارات برای میزبانی این رویداد قدردانی کرد.