۱۰ هزار مسکن مهر تحویل متقاضیان شد


وزیر راه و شهرسازی با تحویل ۱۰ هزار واحد مسکن مهر پردیس به متقاضیان گفت: با افتتاح امروز حدود ۱۰۰ هزار مسکن مهر از ۲۴۰ هزار مسکن مهر باقیمانده، به پایان رسید و باقیمانده هم تا پایان دولت تحویل متقاضیان می شود .


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3994208/%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF