۱۱۰ هزار مسکن نهضت ملی شهری، تحت مسئولیت بنیاد در دست ساخت

معاون بنیاد مسکن گفت: واحد‌های شهری در حال ساخت نهضت ملی مسکن، تحت مسئولیت این بنیاد به ۱۱۰ هزار واحد رسیده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3765763/%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA

معاون بنیاد مسکن خبر داد: