۲۳۴ هزار واحد نهضت ملی مسکن در روستا‌ها اجرایی شد
معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از اجرایی و عملیاتی شدن ساخت بیش از ۲۳۴ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در روستا‌ها خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3790773/%DB%B2%DB%B3%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF