۸۱۰ واحد مسکن نهضت ملی افتتاح می‌شود

وزیر راه و شهرسازی در سفر به استان هرمزگان ۸۱۰ واحد مسكن نهضت ملي را به همراه چند طرح ديگر راه و شهرسازي افتتاح مي كند .


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3783920/%DB%B8%DB%B1%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

در سفر وزیر راه و شهرسازی به استان هرمزگان