۸۵ هزار میلیارد ریال رفع تصرف در سال ۱۴۰۱

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از ۴۴۸ مورد رفع تصرف فوری و اجرای حکم قضایی در سال گذشته خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3809756/%DB%B8%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خبر داد: